Centrom za odgoj i obrazovanje Tuškanac upravlja Upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine i koje obavlja poslove sukladno odredbama zakona i statuta.Poslove iz svoje nadležnosti Upravno vijeće obavlja na sjednicama.
Predsjednica saziva sjednice Upravnog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednica Upravnog vijeća predlaže dnevni red i upravlja sjednicom, a u njezinoj odsutnosti ili spriječenosti predsjednicu zamjenjuje zamjenica predsjednice Upravnog vijeća.
Neposredan uvid u rad gore navedenog tijela može se istodobno osigurati dvjema osobama pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Upravno vijeće nije dužno osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama zakona o informiranju.
Zainteresirani za uvid u rad Upravnog vijeća mogu se javiti pisanim putem.

Članovi Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac:
Clanovi UV centra Tuskanac 2021 (pdf)

Sjednice Upravnog vijeća

19. sjednica UV-a:
Poziv na 19 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

18. sjednica UV-a:
Poziv na 18 sjednicu UV (pdf)
18 sjednica Upravnog vijeca 2023 (pdf)

17. sjednica UV-a:
Poziv na 17 sjednicu UV (pdf)
17 sjednica Upravnog vijeca 2022 (pdf)

16. sjednica UV-a:
Poziv na 16 sjednicu UV (pdf)
16 sjednica UV (pdf)

15. sjednica UV-a:
Poziv na 15 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)
15 sjednica UV (pdf)

14. sjednica UV-a:
Poziv na 14 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)
14 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

13. sjednica UV-a:
13 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 13 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

12. sjednica UV-a:
12 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 12 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

11. sjednica UV-a:
11 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 11 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

10. sjednica UV-a:
10 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 10 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

9. sjednica UV-a:
9 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 9 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

8. sjednica UV-a:
8 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 8 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

7. sjednica UV-a:
7 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 7 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

6. sjednica UV-a:
6 sjednica Upravnog vijeca
 (pdf)
Poziv na 6 sjednicu Upravnog vijeca (pdf) 

5. sjednica UV-a:
5 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 5 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

4. sjednica UV-a:
4 sjednica Upravnog vijeca
 (pdf)
Poziv na 4 sjednicu Upravnog vijeca
 (pdf)

3. sjednica UV-a:
3 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 3 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

2. sjednica UV-a:
2 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 2 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

1. sjednica UV-a:
1 sjednica Upravnog vijeca (pdf)
Poziv na 1 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)