Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i u grupi.

Usluga se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb.

Pružanje usluge

Uslugu mogu pružati domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge.

Podrška se pruža u obitelji korisnika odnosno udomiteljskoj obitelji ili kod pružatelja usluga (domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge).

Korisniku kojem se pruža usluga rane intervencije ne može se istodobno priznati i usluga psihosocijalne podrške.

Trajanje podrške

Psihosocijalna podrška traje:

 • u obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno
 • kod pružatelja usluga do 12 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi
 • djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno odrasloj osobi s invaliditetom iz jednoroditeljske obitelji čijem je roditelju priznato pravo na status roditelja njegovatelja usluga se može priznati u obitelji korisnika do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga do 18 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi.

Ostvarivanje prava

Centar za socijalnu skrb priznaje pravo na uslugu na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti usluge.

Potrebni koraci do ostvarivanja socijalne usluge psihosocijalne podrške pri Centru za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Podružnica Prekrižje:

 1. Obratiti se nadležnom Centru za socijalnu skrb pri kojem se podnosi zahtjev za priznavanjem prava na socijalnu uslugu psihosocijalne podrške;
 2. Nadležni Centar za socijalnu skrb upućuje zaprimljeni zahtjev pružatelju usluge, odnosno nama Centru za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Podružnica Prekrižje sa popratnom dokumentacijom;
 3. Pružatelj usluge, odnosno Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Podružnica Prekrižje, kada zaprimi zahtjev za uključenjem u psihosocijalnu podršku od Centra za socijalnu skrb, kontaktira roditelje korisnika kako bi se dogovorio termin inicijalne procjene;
 4. Na zakazanom terminu inicijalne procjene rehabilitatori naše ustanove procjenjuju potrebe za uključenjem u psihosocijalnu podršku

(to može biti:

 • edukacijska rehabilitacija – pomoć u učenju,
 • edukacijska rehabilitacija – rehabilitacija putem pokreta,
 • socio-pedagoška podrška,
 • logopedska terapija,
 • glazboterapija,
 • kineziterapija,
 • senzorna integracija,
 • psihosocijalna podrška);
 1. Stručni tim ustanove donosi ocjenu pružatelja usluge o vrsti, trajanju i učestalosti usluge koju dostavlja nadležnom Centru za socijalnu skrb korisnika;
 2. Nadležni Centar za socijalnu skrb korisnika donosi rješenje o priznavanju socijalne usluge psihosocijalne podrške;
 3. Po primitku rješenja, počinje se pružati usluga kod pružatelja usluge.