Centar Tuškanac - Centar Tuškanac

upravna zgrada

Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac osnovan je 2014. godine spajanjem dviju ustanova s dugogodišnjom tradicijom i iskustvom. Navedene godine Domu za djecu i mladež Tuškanac pripojen je Centar za odgoj i obrazovanje Prekrižje.  Centar djeluje unutar Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Centar Tuškanac pruža ženskoj i muškoj djeci i mladeži s intelektualnim teškoćama uz pridružene smetnje sljedeće usluge: smještaj, boravak, prehranu, odgoj, stručnu pomoć u usvajanju školskog programa, njegu i brigu o zdravlju, medicinsku i psihosocijalnu (re)habilitacije, psihosocijalnu podršku te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena. Korisnici naših usluga su djeca osnovnoškolske i srednjoškolske dobi s intelektualnim teškoćama i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju. Uključivanje se temelji na Rješenjima Centara za socijalnu skrb i Rješenjima o primjerenom obliku školovanja.

U podružnici Prekrižje nalazi se osnovna škola u kojoj se učenici školuju sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Učenici se školuju po posebnom programu uz individualizirane postupke (učenici s lakim intelektualnim teškoćama, po čl. 8 navedenog Pravilnika) i po posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz inidividualizirane postupke (učenici s umjerenim intelektualnim teškoćama, po čl. 9 navedenog Pravilnika). Rad je organiziran u razrednim odjelima i provode ga edukacijski rehabilitatori i predmetni učitelji.

Srednjoškolci nastavu pohađaju u Centru za odgoj i obrazovanje Zagorska i Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, gdje se osposobljavaju za pomoćna zanimanja. 

Korisnici stariji od 21. godine, uključeni su u  Dnevni centar u program  psihosocijalne rehabilitacije i radnih aktivnosti. Cilj aktivnosti koje se provode u Dnevnom centru je poboljšanje kvalitete života korisnika kroz usvajanje novih aktivnosti i sposobnosti rada, podizanje razine samopouzdanja, samopoštovanja i samostalnosti.

Korisnici uključeni u program odgoja i rehabilitacije koriste uslugu poludnevnog boravka (4-6 sati),  cjelodnevnog boravka (6-10 sati) ili privremenog smještaja. Privremeni smještaj može trajati tijekom 5 radnih dana ili tijekom svih dana u tjednu. 

Programi odgoja i rehabilitacije provode se prema programu poticanje razvoja socijalne kompetencije. Rad se odvija u smjeni suprotnoj od nastave ili prakse. Cilj programa je razvijanje  spoznajno-društvenih, socio-emocionalnih, praktično-osobnih i interesno-kreativnih kompetencija pojedinca koje će mu omogućiti samostalno funkcioniranje i život nakon izlaska iz ustanove. Rad se odvija u odgojnim skupinama, a provode ga stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila.

 

Psihosocijalna podrška podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, komunikacijskih  i funkcionalnih vještina, kao i razvoj socijalnih vještina korisnika. Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac pruža mogućnost usluge individualne i grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge.

Korisnici usluge su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom koji mogu ostvariti pravo na uslugu prema važećoj zakonskoj regulativi.  Usluga psihosocijalne podrške provodi se prema utvrđenoj potrebi individualnog ili grupnog rada s korisnicima.

Program psihosocijalne podrške  provode stručni djelatnici Centra temeljem inicijalne procjene i prethodne medicinske dokumentacije.

Tim za procjenu pružanja usluge utvrđuje vrstu, trajanje i učestalost provođenja usluge. Temeljem mišljenja pružatelja usluge, nadležni CZSS priznaje pravo na uslugu psihosocijalne podrške.

Cilj provođenja programa je pružanje podrške korisnicima kroz multidisciplinarni pristup. U Centru imamo dostupne sljedeće programe:

 

Edukacijska rehabilitacija-rehabilitacija putem pokreta

Program rehabilitacije putem pokreta provodi se u okviru psihosocijalne podrške u Centru. Cilj programa je integrirati motorički razvoj sa spoznajnim te utjecati na razvoj vještina i sposobnosti koje će djecu učiniti uspješnijom u odgojno – obrazovnom procesu. Program je namijenjen djeci različitog uzrasta, osobito onoj kod kojih su procesi učenja usporeni ili otežani, ali i odraslima kod kojih su prisutne intelektualne teškoće.

Logopedska terapija

U psihosocijalnoj podršci korisnici logopedske terapije su djeca od predškolske dobi do 3. razreda srednje škole, pri čemu najveći broj korisnika čine učenici nižih razreda osnovne škole, integrirani u redovni sustav školovanja. Najveći dio korisnika, uz logopedsku dijagnozu, imaju i ostale teškoće koje utječu na cjelokupno funkcioniranje korisnika, kao i sposobnost i vrijeme smanjenja ili uklanjanja utvrđene teškoće.

Najviše su zastupljeni razvojni jezični poremećaji, specifični poremećaji izgovora, poremećaji razumijevanja, brzopletost i mucanje, teškoće čitanja, pisanja i računanja, specifične teškoće učenja te poremećaji komunikacije, koji su osobito zastupljeni kod djece s poremećajem iz autističnog spektra.

Terapija senzorne integracije

Program poticanje senzorne integracije izrađuje se prema rezultatima inicijalne procjene za svakog korisnika, a temelji se na Listi za označavanje disfunkcije senzorne integracije koju ispunjavaju roditelji i odgajatelji te na opservaciji korisnika i baseline snimke djeteta, kao i na Sustavu za procjenu disfunkcije senzorne integracije.

U radu s korisnicima osigurava se primjena senzoričkih iskustava kroz igru i djetetu smislene i primjerene aktivnosti, aktivnosti  bogate proprioceptivnim, vestibularnim, taktilnim, auditivnim, vizualnim, oralnim i olfaktornim podražajima koji će potaknuti pojavu i incidenciju adaptivnih odgovora te intrinzičnu motivaciju djeteta, odnosno osposobiti dijete za uporabu novih i korisnijih strategija u izazovima koje okruženje postavlja na njega.

Glazboterapija

Cilj terapije je omogućiti kvalitetniji psihofizički i emocionalni razvoj i što bolje snalaženje u svakodnevnom životu u poznatoj i nepoznatoj sredini, na razvoju socijalizacije, samostalnosti, samopouzdanja kao i na samokontroli ponašanja. Kroz osmišljene glazbene igre i vježbe utječe se na poboljšanje i razvoj slušne, vidne i prostorne percepcije te ritmičkim stimulacijama na razvoj komunikacijskih i motoričkih vještina. U radu se koriste različite stimulativne metode, terapeutska pomagala, instrumenti i poticajna sredstva. Uz planirani  program i sadržaj, radi se na opuštanju, stvaranju pozitivne slike o sebi, što doprinosi ugodnom i vedrom raspoloženju u radu.

Kineziterapija

Kineziterapija je usluga koja se izvodi u grupnom obliku rada. Prostori u kojima se provode kineziterapijske, sportske i rekreacijske aktivnosti nalaze u samom Centru te na igralištu unutar kompleksa Centra.

Područja rada kineziterapeuta su uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta, održavanje i povećanje mišićne snage, povećanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, korekcija položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sustava i dr.

Sociopedagoška podrška

Sociopedagoški rad s korisnicima uključuje poslove prevencije, detekcije, dijagnostike, rane intervencije i tretman djece i mladih osoba s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju te njihovim socijalnim okruženjem.

Rad s korisnicima obuhvaća  sljedeća programska područja: odnos prema sebi, odnos prema drugima, odnos prema obvezama (obrazovanje), razvoj interesa i navika, učenje nenasilnog rješavanja sukoba.  Poseban naglasak tijekom  rada stavljen je na poticanje razvoja socijalnih i emocionalnih vještina, a u svrhu doprinosa kvaliteti odrastanja, uvažavajući individualne potrebe svakog korisnika. Kroz savjetodavni rad pomaže se roditeljima u rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj djeteta, prevladavanju kriza te razvoju pozitivnih roditeljskih vještina.

Edukacijska rehabilitacija- pomoć u učenju

Namijenjen je djeci predškolskog i školskog uzrasta kod kojih su uočene teškoće uključivanja, odnosno sudjelovanja u odgojno-obrazovnom procesu, a kao posljedica slabijeg funkcioniranja na jednom ili više područja koja utječu na praćenje i usvajanje odgojno-obrazovnih sadržaja.

Program priprema korisnika za uključivanje u odgojno-obrazovni proces , razvija znanja, sposobnosti te potiče aktivnosti koje pridonose što uspješnijem sudjelovanju  u istom. Vodi i prati korisnika pri izvršavanju školskih obaveza i savladavanju školskog gradiva. Pri tome potiče korisnika na što veću samostalnost, samoaktivnost, odgovornost, motiviranost. Potiče se razvoj kognitivnih, perceptivnih, motoričkih i komunikacijskih sposobnosti, stvaranje i poboljšanje postojećih radnih navika, usvajanje i unapređivanje tehnika učenja. Pri tome je od velikog značaja suradnja s roditeljima i svim sudionicima  odgojno-obrazovnog procesa.

Psihološka podrška

Psihološka podrška organizirana je sukladno  potrebama djece i mladih. Rad se provodi kroz psihološko osnaživanje djece,  pružanjem emocionalne podrške i razvijanja odnosa i osjećaja prihvaćanja, razvijanja osjećaja sigurnosti, stvaranju pozitivne slike o sebi, jačanju samopouzdanja i kompetentnosti. Često se radi  na relaksaciji i rasterećivanju od emocionalne napetosti (naročito kod djece s izraženijim mentalnim poteškoćama). Također, rad uključuje  učenje nenasilnih rješavanja sukoba, učenju primjerenih oblika ponašanja i razvijanju međusobno pozitivnih odnosa i bolje komunikacije.

 

Uz široki spektar usluga koje pružamo i dalje se redovito stručno usavršavamo, kako bismo mogli odgovoriti svim izazovima transformacije oblika odgoja i obrazovanja korisnika s teškoćama u razvoju. Naš cilj je osnažiti Centar s visoko profesionalnim timom stručnjaka različitih profila, prikladnom i odgovarajućom opremom i didaktičkim sredstvima, uz  koje ćemo  biti spremniji odgovoriti na individualne potrebe djece, mladih i njihovih obitelji, sa ciljem razvijanje sretnih i kompetentnih ljudi u zajednici.

 

 

 

 

Zgrada Tuškanac

Brinemo o osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj populaciji učenika s teškoćama u razvoju i pružamo psihosocijalnu podršku učenicima redovnih osnovnih i srednjih škola.

 

ulaz prekrižje

U podružnici Prekrižje nalazi se osnovna škola u kojoj se učenici školuju učenici po posebnom programu uz individualizirane postupke i po posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke.

 

 

Tuškanac 15:
Tel: 01/4834-384
Fax: 01/4834-827

Gornje Prekrižje 48:
Tel: 01/4673-845
Fax: 01/4673-846

Telefon Ravnateljica:
(01)4834-389

Sjedište Centra:
Tuškanac 15
10000 Zagreb

Podružnica Prekrižje:
Gornje Prekrižje 48
10000 Zagreb

Back to top